Wat houdt High Dosage Tutoring in?

Weinig onderwijsinterventies creëren aantoonbare resultaten voor de meest kwetsbare jongeren mn onze samenleving. Recent onderzoek van de University of Chicago naar High Dosage Tutoring van SAGA Innovations[1] heeft echter aangetoond dat er meetbare resultaten behaald kunnen worden met kansarme scholieren in het voortgezet onderwijs die jaren achterstand hebben op hun leeftijdsgenoten in wiskunde en andere vakken.[2]

De resultaten in de Verenigde Staten zijn indrukwekkend te noemen. Met hulp van SAGA High Dosage Tutoring hebben leerlingen één en soms twee jaar wiskundeachterstand ingehaald in één schooljaar. De vooruitgang betrof niet alleen de resultaten van de gestandaardiseerde wiskundetoets maar ook meer parate kennis tijdens de reguliere wiskundeles. Het gemiddelde cijfer (Grade Point Average, GPA) van de interventiegroep met tutoring nam met 0.58 toe op een schaal van 1 tot 4. Dit is een aanzienlijke groei vergeleken bij het gemiddelde GPA voor wiskunde van 1.77 van de controlegroep. Daarnaast werd de kans dat leerlingen zakten voor wiskunde gehalveerd. De algehele werkhouding op school verbeterde en de kans dat leerlingen hun middelbare schooldiploma zouden halen werd met meer dan vijftig procent vergroot [3]. Ook reduceerde de tutoring de kans dat leerlingen voor andere vakken zakten met een kwart. Dit geeft aan dat de leerlingen door tutoring niet alleen beter worden voorbereid op de toets, maar ook gemotiveerder zijn om te werken op school en vaardigheden ontwikkelen die breder inzetbaar zijn. Recent werd in de VS dan ook High Dosage Tutoring als nummer 1 onderwijsinterventie voor politiek beleid in 2018 genoemd [4].

Op basis van een randomized control trial (RCT) van een High Dosage Tutoring interventie in Chicago – maar ook door de successen in Boston, Houston en New York – hebben toonaangevende onderzoekers van onder andere de University of Chicago voorgesteld de aanpak op te schalen in de Verenigde Staten. Dit voorstel kan leiden tot een landelijke aanpak in de V.S. om voor alle leerlingen die (meer dan) twee jaar achterlopen in wiskunde deze tutoring interventie te faciliteren.

De HDT-aanpak van TBLI is gebaseerd op die van SAGA Innovations Wat de specifieke aanpak van SAGA Innovations succesvol maakt in tegenstelling tot de meeste andere vormen van tutoring, bijles en naschoolse programmering is de integrale aanpak van de leerling, de school, de tutoren en de ouders/verzorgers in deze interventie. Deze verschillende onderdelen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Ieder onderdeel kan weer opgesplist worden in een reeks praktijken en handelingen. Mede hierdoor waarschuwt SAGA Innovations voor het belang van denken in enkelvoudige ‘silver bullet’ oplossingen. Liever benadrukken zij ‘one hundred 1% solution’ die allemaal met elkaar een geheel vormen.


Wat de specifieke aanpak van HDT dus succesvol maakt in tegenstelling tot de meeste andere vormen van tutoring, bijles en naschoolse programmering is de integrale aanpak van de leerling, de school, de tutoren en de ouders/verzorgers in deze interventie. Die aanpak heeft een aantal kenmerken:

 

1. Vaste tutor-tutee samenstelling

Tutoren zijn gedurende een heel jaar gekoppeld aan een vast aantal tutees (leerlingen). Elke leerling heeft dus ‘zijn’ of ‘haar’ tutor. De tutor en de tutee krijgen de kans om een persoonlijke band op te bouwen, waarbij de tutoren ook fungeren als rolmodellen in het geven van respect en bouwen door middel van ‘tough love’ een positieve relatie met de kinderen op. Deze persoonlijke band geeft ruimte om de leerling op sociaal-emotioneel gebied te ondersteunen. De leerlingen zijn aan elkaar gekoppeld in vaste tweetallen. De leerlingen worden in dit duo gestimuleerd samen te werken en elkaar te ondersteunen in het rekenen.

2. Elke dag tutoring, geïntegreerd in de reguliere schooldag

High Dosage Tutoring kan gezien worden als een aanvullende versterking van de reguliere klassikale instructie. Elke leerling heeft elke dag een lesuur tutoring tijdens de reguliere schooldag in de daarvoor ingeroosterde uren waarin één-op-twee wordt geoefend met wiskunde. De tutoring vindt dus tijdens schooltijd plaats waardoor de leerling het leren als integraal onderdeel van het vak wiskunde en de schooldag beschouwt. Daarin onderscheidt High Dosage Tutoring zich van vele andere typen bijles die meestal na schooltijd en buiten de school plaatsvinden.

3. Een lesuur per dag geconcentreerd onderwijs op maat

Tijdens het tutor-uur krijgt elke leerling onderwijs op maat. Door de één-op-twee constructie zijn er weinig tot geen onderbrekingen door peerdynamiek of ordeproblemen. De tutor kan een leerling helpen met wiskundetheorie die vereist zijn om de klassikale instructie van de reguliere wiskundedocent te begrijpen. Elk tutor is er vooral om de tutees aan het werk krijgen. Daardoor kan de leerling beter meekomen in de reguliere wiskundeles. De tutor kan ook een tutee uitdagen voor wie de klassikale stof te makkelijk is zodat hij niet langer gehinderd wordt in zijn ontwikkeling door de achterstand van zijn klasgenoten.
De tutoren zorgen ervoor dat de leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen in rekenen, o.a. door hen aan te moedigen om nieuwe uitdagingen aan te gaan, succesmomenten te creëren en te benadrukken dat we van fouten kunnen leren. Het doel is om een ‘growth mindset’ te stimuleren waarbij men er vanuit gaat dat als men zich hard genoeg inzet, er betere prestaties kunnen worden behaald. Om meer te weten te komen over het belang van een juiste mindset voor academisch presteren, kijkt u bij ‘Meer info’ op onze website.

4. Vast tutorlokaal

Tutoring vindt in een vast tutorlokaal plaats met een speciale inrichting van het lokaal: zes tot tien tafels waaraan elke tafel één tutor zijn twee leerlingen kan begeleiden. Op elke tafel ligt minstens één whiteboard met bijbehorende stiften waarop de tutor en de tutee interactief de sommen oefenen en de tutor extra uitleg geeft. De les begint en eindigt met het (vijf minuten lang) in stilte maken van opdrachten. De opdrachten aan het eind van de les, in het Engels ‘ticket to leave’ genoemd, worden door de tutoren gebruikt om te beoordelen hoever de tutees zijn in hun rekenen-wiskundevaardigheden. De resultaten van deze gemaakte sommen gebruiken zij om de volgende lessen op maat te maken.

5. De tutoren

Maatschappelijk betrokken en hoogopgeleide mensen committeren zich een jaar lang aan de tutoringinterventie om de kansen van leerlingen te optimaliseren. Door de gedeelde motivatie ontstaat er een hechte teamcultuur waarin men elkaar ondersteunt, kritisch is en iedereen vanuit zijn of haar eigen invalshoek het project naar een hoger niveau tilt. Tutoren hoeven geen didactische en/of pedagogische achtergrond te hebben, maar wel bereidwillig zijn om zich steeds verder te ontwikkelen binnen de benadering van HDT. De tutoren ontvangen een doorlopende training omdat continue feedback een grote plaats inneemt binnen het project. Dit wordt gedaan aan de hand van wekelijkse lange observaties en dagelijkse fly-by’s (korte observaties) door de Site-Director. Daarnaast ontvangen de tutoren voorafgaand aan de start een rekentoets en een twee-weekse intensieve training van de Site-Director. De kennis en vaardigheden uit deze training worden gedurende het jaar opgefrist en uitgebreid tijdens professionalisering-sessies. Uiteraard is het ook belangrijk dat tutoren in staat zijn om een sterke vertrouwensband op te bouwen met leerlingen en hun ouders, om zo een veilige leeromgeving en sterk pedagogisch partnerschap te creëren.

6. De Site-Director

De Site-Director observeert, loopt langs de tafels en ondersteunt de tutoren tijdens het lesuur en tijdens de voorbereiding. De Site-Director fungeert als een pragmatische, op ieder detail lettende ‘hands on’ probleemoplosser en heeft te allen tijde zicht op de processen tijdens het tutor-uur. Door continue feedback aan de tutoren te geven creëert de fulltime Site-Director de noodzakelijke focus en een leercultuur onder de tutoren. Hiermee helpt de site-director de tutoren eventuele gedragsproblemen aan te pakken en ontwikkelen de tutoren zich in hun werk. Het streven is om de kwaliteit en effectiviteit van elke les te waarborgen. Daarnaast onderhoudt de Site-Director contact met de school en de leerkrachten om informatie uit te wisselen over de leerlingen, elkaar op de hoogte te houden van de rekenprestaties van de leerling en om de rekenstof op de reguliere lessen af te kunnen stemmen.

7. Wekelijks contact met de ouders/verzorgers

Een heel belangrijk onderdeel van deze benadering is dat er tussen docenten, tutoren, ouders en leerlingen sterke en duurzame relaties worden opgebouwd. De tutoren onderhouden op proactieve wijze een relatie met de ouders/verzorgers van de leerlingen. Dit doen zij door minstens één keer per week contact op te nemen met de ouders om hen op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen tijdens de tutoring, op zowel rekengebied, werkhouding en het sociaal-emotioneel welbevinden. Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd voor ouders/verzorgers zoals inlooplessen en interactieve ouderavonden.

Elke tutor begeleidt ongeveer 10-14 leerlingen, waardoor de tutor in tegenstelling tot de reguliere leerkracht meer tijd heeft om regelmatig contact met ouders/verzorgers te onderhouden. Deze aanpak geeft ouders/verzorgers de mogelijkheid om meer betrokken te zijn bij het onderwijs van hun kinderen. Ook is het voor sommige ouders/verzorgers de eerste keer dat zij positieve feedback krijgen over de ontwikkeling van hun kind in het onderwijs. Dankzij de investering in een goede relatie met ouders kunnen tutoren de ouders inschakelen als er motivatie- of gedragsproblemen ontstaan. HDT levert daardoor naast vooruitgang in leerprestaties ook positieve relaties, structuur en meer zelfvertrouwen op. Ook voor het contact met de ouders is er een samenwerking met de leerkrachten.

8. Werken aan een Growth Mindset middels rekenen

” In Nederland zijn leerlingen ten opzichte van leerlingen in andere landen niet sterk gemotiveerd voor zowel inhoud van als lessen in rekenen/wiskunde.” [5] Veel leerlingen in Nederland, maar zeker achterstandsleerlingen, zien rekenen vaak als struikelblok. Ze hebben de hoop opgegeven om goed te kunnen leren rekenen en zien het nut en plezier er niet meer van in.  Hierdoor is hun motivatie voor rekenen vaak laag. Omdat rekenen juist bij uitstek het vak is waar iedereen zich door veel oefening in kan ontwikkelen, gebruiken we rekenen als middel om leerlingen in te laten zien dat het mogelijk is wel te groeien als je maar hard je best doet. We stimuleren de leerlingen in doorzettingsvermogen, laten zien dat fouten maken juist goed is omdat je daar van leert en benoemen de kleine succesmomenten in het leerproces. Ook koppelen we rekenen zoveel mogelijk aan hun leefwereld om het nut en plezier van rekenen meer in te laten zien. Tutoren streven er naar de leerlingen het gevoel te geven dat ze in hen geloven en hopen uiteindelijk dat de leerlingen ook meer in zichzelf gaan geloven. We proberen hiermee hun vaak ‘Fixed Mindset’ te doorbreken en om te zetten naar een ‘Growth Mindset’.

 

[1] www.sagainnovations.org
[2] Hamilton Project informatie
[3] CNN ‘Why half of urban kids drop out’.
[4] 7 Great Education Policy Ideas for Progressives in 2018.
[5] SLO: Positionering rekenen/wiskunde in Nederland.