Heb je een vraag?

Hier vind je antwoord op de meest gestelde vragen. Heb je een andere vraag?  Neem contact met ons op, we helpen graag. Ook is er nog meer informatie te vinden in de algemene folder, die hier online te lezen is.

Contact opnemen

Inhoud

HDT staat voor High Dosage Tutoring. Het is een Engelse benaming omdat de benadering afkomstig is uit de Verenigde Staten. De vertaling naar de Nederlandse context uitgevoerd door onze stichting noemen we Bridge High Dosage Tutoring. De organisatie in de VS – Saga Education – is consultant van onze stichting, ze adviseren ons en brengen regelmatig bezoeken aan onze projecten om de kwaliteit te beoordelen.

Verder staat de ‘hoge dosering’ voor de intensiteit van het programma. Het programma is hoog qua dosering door de kleine setting, hoge frequentie van tutorlessen en omdat de benadering onderdeel van de reguliere schooldag.
Het verschil met bijles is naast de hoge dosering van het programma ook het niet-commerciële karakter (ouders hoeven nooit te betalen om deel te nemen), meer nadruk op sterke sociale relaties (o.a. met de tutor), meerdere groepjes die tegelijk les krijgen in een lokaal, het nauwe oudercontact, de professionaliteit en coaching van de fulltime tutoren en de evidence-based methodiek.

Meer over de methode

Tutoren zijn fulltime in dienst van The Bridge en worden professioneel getraind. We hechten waarde aan een diverse teams en vinden het vooral belangrijk dat tutoren maatschappelijk betrokken zijn, zichzelf willen ontwikkelen en de missie van onze stichting delen. Tutoren hoeven geen specifieke opleidingsachtergrond te hebben. Wel dienen ze tijdens de sollicitatieprocedure te slagen voor een rekentoets op 2F-niveau en geven ze een proefles. Voor aanvang dienen zij een VOG (onderwijs) te overleggen. Tutoren genieten geen hoog salaris, maar krijgen heel veel professionalisering, een inspirerende werkcultuur en veel dankbare leerlingen, ouders en schoolpersoneel terug voor hun werkzaamheden. Het tutorschap zou gezien kunnen worden als een ‘maatschappelijke diensttijd’.

Tutoren moeten zelf willen leren omdat ze een intensief coachingstraject vanuit The Bridge krijgen. Voor aanvang van een Bridge HDT-project ontvangen nieuwe tutoren anderhalve week training van hun Site Director (die zelf tutor is geweest) over de methodiek. Daarnaast is de Site Director het gehele schooljaar altijd in het lokaal aanwezig om de tutoren te observeren, feedback te geven en de dag te structureren. Daarnaast is de Site Director het eerste aanspreekpunt binnen de school. Er vinden ook veel teamactiviteiten plaats om elkaar als team te ondersteunen en elkaars expertise in te zetten, zo vindt er wekelijks intervisie plaats, er is gezamenlijke lesvoorbereidingstijd en tutoren voorzien elkaar regelmatig van feedback. De Site Directors worden gecoacht door de Programma Manager van The Bridge die wekelijks observeert en feedback verschaft. Klik hier als je meer inzicht wil in onze teamleden of hier als je zelf onderwijsheld wil worden.

Tutoren moeten zelf willen leren omdat ze een intensief coachingstraject vanuit The Bridge krijgen. Voor aanvang van een Bridge HDT-project ontvangen nieuwe tutoren anderhalve week training van hun Site Director (die zelf tutor is geweest) over de methodiek. Daarnaast is de Site Director het gehele schooljaar altijd in het lokaal aanwezig om de tutoren te observeren, feedback te geven en de dag te structureren. Daarnaast is de Site Director het eerste aanspreekpunt binnen de school. Er vinden ook veel teamactiviteiten plaats om elkaar als team te ondersteunen en elkaars expertise in te zetten, zo vindt er wekelijks intervisie plaats, er is gezamenlijke lesvoorbereidingstijd en tutoren voorzien elkaar regelmatig van feedback. De Site Directors worden gecoacht door de Programma Manager van The Bridge die wekelijks observeert en feedback verschaft. Klik hier als je meer inzicht wil in onze teamleden of hier als je zelf onderwijsheld wil worden.

Bij Bridge HDT gaan de ontwikkeling van cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden hand in hand. Het een kan niet zonder het ander. We geloven dat Bridge HDT start met een fundament van sterke sociale-relaties (tussen de tutor en de leerling, maar ook de leerlingen onderling, de tutor en de ouder etc) en dat hierdoor succesmomenten en kwetsbare momenten bereikt en gedeeld kunnen worden. We gebruiken rekenen als middel om leerlingen een Growth Mindset aan te leren, maar ook om door te zetten, samen te werken, je te concentreren en nog heel veel meer. Daarnaast besteden we 4 tot 6 keer per schooljaar specifiek aandacht aan sociaal-emotioneel leren in de Check-in lessen tijdens het Bridge HDT-uur.  De Check-in lessen kunnen bijdragen aan een fijne en productieve sfeer tijdens de reken- en reguliere lessen.

Door de sterke band met de tutor en veiligheid in een kleine setting merken we bovendien dat leerlingen behoefte hebben om ook over deze onderwerpen te praten met hun tutor. De Check-in lessen zijn gebaseerd op ons curriculum ‘Kompas’, voor ons geschreven door onze consultant uit de Verenigde Staten die ervaring heeft met evidence-based sociale programma’s. Er komen thema’s aan bod zoals Growth Mindset, samenwerken, omgaan met emoties, vertrouwen en de toekomst. Er wordt met de school en ouders gecommuniceerd over de Check-in lessen.

Elke tutorles heeft dezelfde structuur. Dit is belangrijk voor onze leerlingen, maar ook voor de tutoren. De leerlingen starten klassikaal met een concentratie-oefening, geleid door een tutor. Tijdens de concentratie-oefening zijn de leerlingen stil en op zichzelf gericht. De concentratie-oefening heeft als doel dat leerlingen rustig, gefocust en geconcentreerd aan de tutorles kunnen beginnen. Tijdens de korte Ready To Go werken leerlingen in stilte aan op-maat-gemaakte sommen op een whiteboard om bij hen in te checken en het instapniveau te bepalen. Daarna volgt de lestijd, waarin gewerkt wordt uit het Bridge rekencurriculum en waarin ruimte is voor zelfstandig werk, uitleg door de tutor en samenwerking tussen de leerlingen. Ten slotte maken de leerlingen kort de Ticket To Leave, ze werken zelfstandig op hun whiteboard om te zien of de doelen van de les gehaald zijn en op de les te reflecteren.

Ongeveer 4 keer per jaar wordt tijdens het Bridge HDT lesuur een Joy Factor les georganiseerd. Joy Factor-lessen zijn onderdeel van Bridge HDT omdat we het rekenen tijdens die lessen heel bewust aan de leefwereld van de kinderen kunnen koppelen. Soms begrijpen leerlingen namelijk niet hoe belangrijk rekenen is voor het dagelijks leven en dat rekenen ook heel leuk kan zijn. Door de Joy Factor-lessen is het mogelijk om hier een hele les bij stil te staan, of een les buiten het Bridge HDT lokaal te laten plaatsvinden. Daarnaast zijn de Joy Factor lessen nuttig bij het opbouwen van een band tussen de tutor en de leerlingen en de leerlingen onderling. De scholen worden altijd geïnformeerd over de Joy Factor lessen.

Opzet en onderzoek van het project

Bridge HDT is bedoeld voor leerlingen grofweg tussen de 10-15 jaar, namelijk  in de bovenbouw (groep 6-8) van het primair onderwijs (PO) en onderbouw in het voortgezet onderwijs (VO, leerjaar 1-2). We richten ons op de leerlingen met de grootste leerachterstanden en die het meest maatschappelijk kwetsbaar zijn. Deze leerlingen kunnen namelijk vaak nog enorm groeien (cognitief en sociaal-emotioneel) en hun volle potentie benutten met een intensieve benadering als Bridge HDT. We willen naast deze groei, zorgen dat de leerlingen hoger uitstromen vanuit het basisonderwijs en binnen het voortgezet onderwijs vroegtijdig schoolverlaat en afstromen voorkomen. Veel van deze leerlingen hebben een laag zelfbeeld en kunnen door de succesmomenten bij Bridge HDT op korte termijn leren dat door hard werken ze op de lange termijn enorm ver kunnen komen. Ze hebben meer in hun mars dan ze zelf dachten wat een enorme ‘boost’ geeft voor een hoopvolle toekomst. Dit komt niet alleen henzelf ten goede, maar ook hun ouders, broertjes/zusje, hun klasgenootjes, de school, de wijk waar ze wonen en uiteindelijk de hele samenleving. In het PO richten we ons op wijken met onderwijsachterstanden, in het VO op praktijk-en vmbo-scholen (waar binnen ook vaak EOA).

Meestal kunnen we niet alle leerlingen (tegelijk) binnen een leerjaar ondersteunen. In de praktijk betekent dit dat we samen met het onderzoeksteam van de UvA en in afstemming met de school de leerlingen selecteren op basis van hun rekenachterstand, wie in aanmerking komt wordt bepaald op basis van (reeds bekende) toetsscores. Ouders moeten vooraf altijd toestemming geven voor deelname van hun leerling aan Bridge HDT, en deelname aan het onderzoek.  De leerlingen worden samen met de school verdeeld in vaste duo’s. Dit gebeurt op basis van hun gedrag, samenwerkingsmogelijkheden en rekenniveau. The Bridge koppelt de tutoren aan de leerlingen. De groepjes blijven in principe de gehele looptijd hetzelfde.

The Bridge laat al haar projecten altijd wetenschappelijk onderzoeken om de hoge kosten te rechtvaardigen, te zien hoe we effectief de kosten kunnen reduceren en om te blijven leren over de methodiek en zo onze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Een onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam (UvA) onder leiding van Dr. Bowen Paulle (afdeling Sociologie) onderzoekt kwalitatief en kwantitatief de effecten van verschillende Bridge HDT projecten wat betreft de leerprestaties en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. De eerste resultaten zijn zeer positief. Voor meer informatie over het onderzoek ga je naar www.uva.nl/sepp of lees meer over onze evidence!

Onze onderzoeksresultaten

De belangrijkste reden is dat wij geloven dat ouders/verzorgers hun kind het beste kennen. Een goede samenwerking met de ouders/verzorgers maakt het dus mogelijk om het allerbeste uit iedere leerling te halen, niet alleen op het gebied van rekenen, maar ook wat betreft motivatie, werkhouding en zelfvertrouwen. We bereiken meer dan 80% van de ouders/verzorgers.

Tutoren hebben wekelijks of tweewekelijks telefonisch contact met de ouders/verzorgers waardoor we goed kunnen samenwerken. We bereiken bij elk project meer dan 80% van de ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk om niet alleen met de leerlingen, maar ook met de ouders/verzorgers een band op te bouwen. Zo zien de leerlingen dat hun tutor echt om hen geeft en krijgen we inzicht in de thuissituatie. Door regelmatig te bellen kan de tutor ook veel positieve dingen vertellen aan de ouder over hun kind, ze bellen namelijk niet alleen met slecht nieuws. Over het algemeen waarderen ouders dat ze op de hoogte worden gehouden en vinden ze het fijn dat het wederkerig is: de tutoren vragen de ouders ook hoe het thuis is en kunnen hen advies vragen hoe zij hun kind nog beter kunnen ondersteunen en het onderwijssysteem. Daarnaast organiseren we een kennismakingsgesprek, inlooplessen en een ouderbijeenkomst. Ook komen de tutoren bij een aantal leerlingen op huisbezoek als ouders dat op prijs stellen. De tutor kan tevens als schakel dienen tussen ouders en de school.

Tutoren bereiden elke dag de lessen voor de volgende dag per individuele leerling/leerlingduo voor. Door de kleine setting en intensiteit van het programma kunnen tutoren heel goed de denkstappen van leerlingen volgen en hun niveau monitoren en zo maatwerk leveren. Ook geven regelmatig toetsgegevens uit de reguliere klas inzicht in het niveau en de hiaten van de leerling. De tutor bereidt elke dag de Ready To Go voor de volgende dag voor, en stelt daarin vragen over de les van die dag en herhaalt de rekenstof van de dag ervoor. De tutoren stellen lesdoelen op, plannen hoe ze de stof uit het curriculum van die dag zullen brengen, welke opdrachten leerlingen samen of zelfstandig zullen uitvoeren, enzovoort. Ze bereiden de lessen voor na lestijd tijdens de gezamenlijke en individuele lesvoorbereidingstijd en thuis. De Site Director kan ook altijd ondersteunen bij het voorbereiden van de lessen. Tevens kunnen er vragen gesteld worden aan onze rekenspecialist die in dienst is als project-assistent.

Op de pagina voor nieuwe tutoren vind je meer informatie over het werk van onze tutoren en vertelt Lotta hoe haar dag als tutor eruit ziet.

Lees het logboek van Lotta

Samenwerking

Wij staan open voor nieuwe samenwerkingen met middelbare scholen en basisscholen. De aanvraag kan gebeuren vanuit gemeente, samenwerkingsverbanden, schoolbesturen of scholen zelf. Het is belangrijk om vooraf te weten dat Bridge HDT een interventie is bedoeld voor leerlingen met een achterstand in rekenen/wiskunde, en leerlingen die maatschappelijk kwetsbaar zijn. Wij gaan alleen met scholen/besturen/organisaties in gesprek met de juiste doelgroep leerlingen. Op middelbare scholen is vaak een groot genoeg leerlingenaantal per individuele school om een Bridge HDT project op te zetten, bij basisscholen werken we binnen een project met 4 tot 8 scholen samen. Voor projecten in het primair onderwijs raden we dan ook aan om vooraf een samenstelling van scholen te bewerkstelligen en samen te werken met bijvoorbeeld overkoepelende schoolbesturen, samenwerkingsverbanden of gemeenten. Per Bridge HDT-project ondersteunen we altijd minimaal 50 leerlingen.

The Bridge neemt de volledige opstart en uitvoering in handen. De tutoren zijn in dienst en worden opgeleid door The Bridge. Voor de voorbereidingen van een nieuw project is een opstart project van 4-6 maanden nodig om te zorgen voor een goede haalbaarheid van alle partijen en een hoge kwaliteit uitvoering. We verwachten in de beginfase inspanningen van de school, in latere fases is de belasting van de school nihil. We horen zelfs geluiden de scholen te ontlasten door de druk op zorgpersoneel en leerkrachten weg te nemen.

De school dient wel aan een aantal randvoorwaarden te voldoen. Zo is er onder andere de voorwaarde dat Bridge HDT altijd gepland is in een vast rooster onder schooltijd en er een apart lokaal in de school beschikbaar is waar Bridge HDT uitgevoerd kan worden. Natuurlijk is ook genoeg draagvlak in de school van essentieel belang, hier kunnen we samen zorg voor dragen. Daarnaast benoemen we graag vooraf duidelijk dat Bridge HDT vraagt om grotere budgetten, zie hierover en voor meer informatie over het starten van een project: https://tbli.nl/toekomstige-projecten/

Geïnteresseerd en meer weten? Kom dan in contact door te mailen naar info@tbli.nl

De belangrijkste reden is dat wij geloven dat ouders/verzorgers hun kind het beste kennen. Een goede samenwerking met de ouders/verzorgers maakt het dus mogelijk om het allerbeste uit iedere leerling te halen, niet alleen op het gebied van rekenen, maar ook wat betreft motivatie, werkhouding en zelfvertrouwen. We bereiken meer dan 80% van de ouders/verzorgers.

Tutoren hebben wekelijks of tweewekelijks telefonisch contact met de ouders/verzorgers waardoor we goed kunnen samenwerken. We bereiken bij elk project meer dan 80% van de ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk om niet alleen met de leerlingen, maar ook met de ouders/verzorgers een band op te bouwen. Zo zien de leerlingen dat hun tutor echt om hen geeft en krijgen we inzicht in de thuissituatie. Door regelmatig te bellen kan de tutor ook veel positieve dingen vertellen aan de ouder over hun kind, ze bellen namelijk niet alleen met slecht nieuws. Over het algemeen waarderen ouders dat ze op de hoogte worden gehouden en vinden ze het fijn dat het wederkerig is: de tutoren vragen de ouders ook hoe het thuis is en kunnen hen advies vragen hoe zij hun kind nog beter kunnen ondersteunen en het onderwijssysteem. Daarnaast organiseren we een kennismakingsgesprek, inlooplessen en een ouderbijeenkomst. Ook komen de tutoren bij een aantal leerlingen op huisbezoek als ouders dat op prijs stellen. De tutor kan tevens als schakel dienen tussen ouders en de school.

Voordat HDT start wordt in het voortraject uitgebreid met relevant schoolpersoneel gesproken over de rekenmethodiek, de doelgroep leerlingen, de doelstellingen en context van de school. Daarnaast dient de school te voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals het beschikbaar stellen van een lokaal en meehelpen met de roostering. De school draagt zorgt voor het informeren en verkrijgen van toestemming van ouders, uiteraard verschaft The Bridge hier de nodige informatie voor. Ook dient de school met hulp van The Bridge draagvlak in de school te creëren en relevant schoolpersoneel te informeren. De school zorgt bijvoorbeeld voor ondersteuning van de leerkrachten bij het plannen van hun werkzaamheden waarbij rekening gehouden wordt met Bridge HDT. Als de deelnemende leerlingen bekend zijn en het Bridge HDT-traject echt bijna van start gaat, wordt de Site Director het eerste aanspreekpunt voor de school. In principe zorgt de Site Director dat de vragen van de tutoren verzamelt worden en de leerkracht dus niet met 7 verschillende personeelsleden hoeft te communiceren. De Site Director plant voor de start van Bridge HDT een gesprek in met elke betrokken leerkracht/mentor en met de intern begeleider(s)/zorgcoördinator(en) van de school. De praktische zaken rond Bridge HDT en de deelnemende leerlingen worden besproken qua gedrag, leerprestaties, thuissituatie, oudercontact en de duo’s worden door de school gemaakt. Daarnaast plant de Site Director nog 2 a 3 maal per jaar een gesprek in met de betrokken personeelsleden om de vorderingen van de leerlingen in de reguliere les en in de tutorles besproken. Ook wordt er tijdens deze afspraken informatie uitgewisseld over de rekenstrategieën, het oudercontact en toetsgegevens. Aan het einde van het traject vindt er een mondelinge en schriftelijke overdracht plaats van The Bridge over elke individuele leerling. De tutorlessen vinden plaats in een vast lokaal in de school en volgens een vast rooster waardoor schoolpersoneel en het team van The Bridge elkaar makkelijk kunnen vinden. Uiteraard is er altijd de gelegenheid om tussendoor met elkaar te sparren bij urgente zaken. Daarnaast wordt het schoolpersoneel altijd uitgenodigd voor de ouderinloop-lessen, de diploma-uitreiking en andere feestelijke bijeenkomsten.

De leerlingen krijgen van hun tutor geen huiswerk mee en we verwachten niet dat ouders hun kind extra ondersteunen bij Bridge HDT. De reden hiervoor is dat het programma intensief is, waardoor de tutor heel nauwkeurig weet in hoeverre leerlingen de behandelde lesstof beheersen. De leerlingen krijgen al extra rekenen, het is dus niet nodig dat ze thuis nog meer oefenen. Wel kunnen ouders/verzorgers hun kind vragen naar de tutorlessen en hoe het gaat, hen motiveren door bijvoorbeeld naar een voorbeeldsom te vragen, en kan de tafelposter/kaart opgehangen worden in huis. Daarnaast kunnen zij hen laten oefenen met rekenen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld door hun kind te laten betalen in de winkel, te vragen hoe laat het is en hen te laten oefenen met hoeveelheden bij het koken. 

Rekeninhoudelijk

Het tutorproject loopt al langer in de Verenigde Staten, zie www.sagaeducation.org. Daar is het wetenschappelijk veelvuldig bewezen dat een leerling die tutorles in het vak rekenen krijgt binnen een jaar het meeste vooruitgang kan boeken. Daarnaast is rekenen bij uitstek het vak waarbij je binnen korte tijd veel vooruit kan gaan en succes kan zien. Ook komen bij het vak rekenen andere academische vaardigheden aan bod zoals verhaalsommen (dus ook taal), plannen en structureren. Omdat rekenen – vooral in Nederland – enorm talig is door het veelvuldig gebruik van redactiesommen (bijvoorbeeld op de Cito) besteden we veel aandacht aan het aanleren van strategieën om verhaalsommen op te lossen, we hebben hiervoor een speciale methode ontwikkeld. 20% van de tijd wordt specifiek besteed aan het werken aan verhaalsommen, dit betekent in het PO dat er altijd 1 vaste verhaalsommen dag bij Bridge HDT is. Daarnaast is er door de kleine setting veel ruimte voor gespreksvoering en betekenis van rekenwoorden.

Het reken-curriculum dat wij tijdens de Bridge HDT-lessen gebruiken kent vijf domeinen die zijn opgesteld aan de hand van het landelijk referentiekader 1F (minimale niveau eind basisschool). De leerlingen beginnen met het domein ‘getallen’. Hierbij besteden we aandacht aan gehele getallen, decimale getallen en breuken. Vervolgens stappen ze over naar het domein ‘verhoudingen’ waarbij de leerlingen met procenten en verhoudingstabellen moeten werken. Wanneer ze dit domein hebben afgesloten beginnen ze aan het onderwerp ‘tijd en kalender’. In dit domein staat klokkijken en het aflezen van kalenderdagen centraal. Dan sluit het curriculum af met de domeinen meetkunde en verbanden. Het curriculum is door The Bridge zelf samengesteld en de rekenstrategieën worden afgestemd per school zodat hier geen verwarring over kan ontstaan.

Niet alle leerlingen doorlopen het volledige curriculum, wel doorlopen zij het curriculum in dezelfde volgorde. Bij The Bridge vinden we het belangrijk dat de leerlingen in hun eigen tempo kunnen werken. We stimuleren dat leerlingen zoveel mogelijk rekendomeinen 100% beheersen, in plaats van 50% van meerdere domeinen. We geloven dat de basisbewerkingen volledig onder de knie hebben een essentieel fundament is voor het zelfvertrouwen en kan dienen als verlengstuk voor de rekenles in de reguliere klas. 

HDT staat voor High Dosage Tutoring. Het is een Engelse benaming omdat de benadering afkomstig is uit de Verenigde Staten. De vertaling naar de Nederlandse context uitgevoerd door onze stichting noemen we Bridge High Dosage Tutoring. De organisatie in de VS – Saga Education – is consultant van onze stichting, ze adviseren ons en brengen regelmatig bezoeken aan onze projecten om de kwaliteit te beoordelen.

Verder staat de ‘hoge dosering’ voor de intensiteit van het programma. Het programma is hoog qua dosering door de kleine setting, hoge frequentie van tutorlessen en omdat de benadering onderdeel van de reguliere schooldag.
Het verschil met bijles is naast de hoge dosering van het programma ook het niet-commerciële karakter (ouders hoeven nooit te betalen om deel te nemen), meer nadruk op sterke sociale relaties (o.a. met de tutor), meerdere groepjes die tegelijk les krijgen in een lokaal, het nauwe oudercontact, de professionaliteit en coaching van de fulltime tutoren en de evidence-based methodiek.

Meer over de methode

Tutoren zijn fulltime in dienst van The Bridge en worden professioneel getraind. We hechten waarde aan een diverse teams en vinden het vooral belangrijk dat tutoren maatschappelijk betrokken zijn, zichzelf willen ontwikkelen en de missie van onze stichting delen. Tutoren hoeven geen specifieke opleidingsachtergrond te hebben. Wel dienen ze tijdens de sollicitatieprocedure te slagen voor een rekentoets op 2F-niveau en geven ze een proefles. Voor aanvang dienen zij een VOG (onderwijs) te overleggen. Tutoren genieten geen hoog salaris, maar krijgen heel veel professionalisering, een inspirerende werkcultuur en veel dankbare leerlingen, ouders en schoolpersoneel terug voor hun werkzaamheden. Het tutorschap zou gezien kunnen worden als een ‘maatschappelijke diensttijd’.
Tutoren moeten zelf willen leren omdat ze een intensief coachingstraject vanuit The Bridge krijgen. Voor aanvang van een Bridge HDT-project ontvangen nieuwe tutoren anderhalve week training van hun Site Director (die zelf tutor is geweest) over de methodiek. Daarnaast is de Site Director het gehele schooljaar altijd in het lokaal aanwezig om de tutoren te observeren, feedback te geven en de dag te structureren. Daarnaast is de Site Director het eerste aanspreekpunt binnen de school. Er vinden ook veel teamactiviteiten plaats om elkaar als team te ondersteunen en elkaars expertise in te zetten, zo vindt er wekelijks intervisie plaats, er is gezamenlijke lesvoorbereidingstijd en tutoren voorzien elkaar regelmatig van feedback. De Site Directors worden gecoacht door de Programma Manager van The Bridge die wekelijks observeert en feedback verschaft. Klik hierOns team als je meer inzicht wil in onze teamleden of hier als je zelf onderwijsheld wil worden. 

Tutoren moeten zelf willen leren omdat ze een intensief coachingstraject vanuit The Bridge krijgen. Voor aanvang van een Bridge HDT-project ontvangen nieuwe tutoren anderhalve week training van hun Site Director (die zelf tutor is geweest) over de methodiek. Daarnaast is de Site Director het gehele schooljaar altijd in het lokaal aanwezig om de tutoren te observeren, feedback te geven en de dag te structureren. Daarnaast is de Site Director het eerste aanspreekpunt binnen de school. Er vinden ook veel teamactiviteiten plaats om elkaar als team te ondersteunen en elkaars expertise in te zetten, zo vindt er wekelijks intervisie plaats, er is gezamenlijke lesvoorbereidingstijd en tutoren voorzien elkaar regelmatig van feedback. De Site Directors worden gecoacht door de Programma Manager van The Bridge die wekelijks observeert en feedback verschaft. Klik hier als je meer inzicht wil in onze teamleden of hier als je zelf onderwijsheld wil worden.

Bridge HDT is bedoeld voor leerlingen grofweg tussen de 10-15 jaar, namelijk  in de bovenbouw (groep 6-8) van het primair onderwijs (PO) en onderbouw in het voortgezet onderwijs (VO, leerjaar 1-2). We richten ons op de leerlingen met de grootste leerachterstanden en die het meest maatschappelijk kwetsbaar zijn. Deze leerlingen kunnen namelijk vaak nog enorm groeien (cognitief en sociaal-emotioneel) en hun volle potentie benutten met een intensieve benadering als Bridge HDT. We willen naast deze groei, zorgen dat de leerlingen hoger uitstromen vanuit het basisonderwijs en binnen het voortgezet onderwijs vroegtijdig schoolverlaat en afstromen voorkomen. Veel van deze leerlingen hebben een laag zelfbeeld en kunnen door de succesmomenten bij Bridge HDT op korte termijn leren dat door hard werken ze op de lange termijn enorm ver kunnen komen. Ze hebben meer in hun mars dan ze zelf dachten wat een enorme ‘boost’ geeft voor een hoopvolle toekomst. Dit komt niet alleen henzelf ten goede, maar ook hun ouders, broertjes/zusje, hun klasgenootjes, de school, de wijk waar ze wonen en uiteindelijk de hele samenleving. In het PO richten we ons op wijken met onderwijsachterstanden, in het VO op praktijk-en vmbo-scholen (waar binnen ook vaak EOA).

Meestal kunnen we niet alle leerlingen (tegelijk) binnen een leerjaar ondersteunen. In de praktijk betekent dit dat we samen met het onderzoeksteam van de UvA en in afstemming met de school de leerlingen selecteren op basis van hun rekenachterstand, wie in aanmerking komt wordt bepaald op basis van (reeds bekende) toetsscores. Ouders moeten vooraf altijd toestemming geven voor deelname van hun leerling aan Bridge HDT, en deelname aan het onderzoek.  De leerlingen worden samen met de school verdeeld in vaste duo’s. Dit gebeurt op basis van hun gedrag, samenwerkingsmogelijkheden en rekenniveau. The Bridge koppelt de tutoren aan de leerlingen. De groepjes blijven in principe de gehele looptijd hetzelfde.

The Bridge laat al haar projecten altijd wetenschappelijk onderzoeken om de hoge kosten te rechtvaardigen, te zien hoe we effectief de kosten kunnen reduceren en om te blijven leren over de methodiek en zo onze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Een onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam (UvA) onder leiding van Dr. Bowen Paulle (afdeling Sociologie) onderzoekt kwalitatief en kwantitatief de effecten van verschillende Bridge HDT projecten wat betreft de leerprestaties en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. De eerste resultaten zijn zeer positief. Voor meer informatie over het onderzoek ga je naar www.uva.nl/sepp of lees meer over onze evidence!

Meer over onze evidence

Het tutorproject loopt al langer in de Verenigde Staten, zie www.sagaeducation.org. Daar is het wetenschappelijk veelvuldig bewezen dat een leerling die tutorles in het vak rekenen krijgt binnen een jaar het meeste vooruitgang kan boeken. Daarnaast is rekenen bij uitstek het vak waarbij je binnen korte tijd veel vooruit kan gaan en succes kan zien. Ook komen bij het vak rekenen andere academische vaardigheden aan bod zoals verhaalsommen (dus ook taal), plannen en structureren. Omdat rekenen – vooral in Nederland – enorm talig is door het veelvuldig gebruik van redactiesommen (bijvoorbeeld op de Cito) besteden we veel aandacht aan het aanleren van strategieën om verhaalsommen op te lossen, we hebben hiervoor een speciale methode ontwikkeld. 20% van de tijd wordt specifiek besteed aan het werken aan verhaalsommen, dit betekent in het PO dat er altijd 1 vaste verhaalsommen dag bij Bridge HDT is. Daarnaast is er door de kleine setting veel ruimte voor gespreksvoering en betekenis van rekenwoorden.

Bridge HDT vindt plaats onder schooltijd om de motivatie van leerlingen zo hoog mogelijk te houden en te zorgen dat Bridge HDT zoveel mogelijk onderdeel is van de school en de structuur van het normale lesprogramma. We kunnen zo bijvoorbeeld goed sparren met de reguliere leerkracht en zo een verlengstuk bieden. Bridge HDT vindt plaats volgens een vast rooster dat in principe een jaar lang hetzelfde blijft. De leerkracht probeert zoveel mogelijk af te wisselen welk vak in de reguliere klas wordt gegeven als een van de leerlingen naar Bridge HDT is. het verschilt dan ook per dag. De leerlingen missen in ieder geval niet hun reguliere rekenles omdat we graag een verlengstuk willen zijn van de reguliere rekenles en dit belangrijk is voor het onderzoek. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt tot nu toe dat de leerprestaties van leerlingen op taalgebied niet achteruit gaan doordat ze (vaak talige) lessen missen door deelname aan Bridge HDT, dit wordt altijd goed gemonitord door het onderzoeksteam.

De belangrijkste reden is dat wij geloven dat ouders/verzorgers hun kind het beste kennen. Een goede samenwerking met de ouders/verzorgers maakt het dus mogelijk om het allerbeste uit iedere leerling te halen, niet alleen op het gebied van rekenen, maar ook wat betreft motivatie, werkhouding en zelfvertrouwen. We bereiken meer dan 80% van de ouders/verzorgers.

Tutoren hebben wekelijks of tweewekelijks telefonisch contact met de ouders/verzorgers waardoor we goed kunnen samenwerken. We bereiken bij elk project meer dan 80% van de ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk om niet alleen met de leerlingen, maar ook met de ouders/verzorgers een band op te bouwen. Zo zien de leerlingen dat hun tutor echt om hen geeft en krijgen we inzicht in de thuissituatie. Door regelmatig te bellen kan de tutor ook veel positieve dingen vertellen aan de ouder over hun kind, ze bellen namelijk niet alleen met slecht nieuws. Over het algemeen waarderen ouders dat ze op de hoogte worden gehouden en vinden ze het fijn dat het wederkerig is: de tutoren vragen de ouders ook hoe het thuis is en kunnen hen advies vragen hoe zij hun kind nog beter kunnen ondersteunen en het onderwijssysteem. Daarnaast organiseren we een kennismakingsgesprek, inlooplessen en een ouderbijeenkomst. Ook komen de tutoren bij een aantal leerlingen op huisbezoek als ouders dat op prijs stellen. De tutor kan tevens als schakel dienen tussen ouders en de school.

Voordat HDT start wordt in het voortraject uitgebreid met relevant schoolpersoneel gesproken over de rekenmethodiek, de doelgroep leerlingen, de doelstellingen en context van de school. Daarnaast dient de school te voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals het beschikbaar stellen van een lokaal en meehelpen met de roostering. De school draagt zorgt voor het informeren en verkrijgen van toestemming van ouders, uiteraard verschaft The Bridge hier de nodige informatie voor. Ook dient de school met hulp van The Bridge draagvlak in de school te creëren en relevant schoolpersoneel te informeren. De school zorgt bijvoorbeeld voor ondersteuning van de leerkrachten bij het plannen van hun werkzaamheden waarbij rekening gehouden wordt met Bridge HDT. Als de deelnemende leerlingen bekend zijn en het Bridge HDT-traject echt bijna van start gaat, wordt de Site Director het eerste aanspreekpunt voor de school. In principe zorgt de Site Director dat de vragen van de tutoren verzamelt worden en de leerkracht dus niet met 7 verschillende personeelsleden hoeft te communiceren. De Site Director plant voor de start van Bridge HDT een gesprek in met elke betrokken leerkracht/mentor en met de intern begeleider(s)/zorgcoördinator(en) van de school. De praktische zaken rond Bridge HDT en de deelnemende leerlingen worden besproken qua gedrag, leerprestaties, thuissituatie, oudercontact en de duo’s worden door de school gemaakt. Daarnaast plant de Site Director nog 2 a 3 maal per jaar een gesprek in met de betrokken personeelsleden om de vorderingen van de leerlingen in de reguliere les en in de tutorles besproken. Ook wordt er tijdens deze afspraken informatie uitgewisseld over de rekenstrategieën, het oudercontact en toetsgegevens. Aan het einde van het traject vindt er een mondelinge en schriftelijke overdracht plaats van The Bridge over elke individuele leerling. De tutorlessen vinden plaats in een vast lokaal in de school en volgens een vast rooster waardoor schoolpersoneel en het team van The Bridge elkaar makkelijk kunnen vinden. Uiteraard is er altijd de gelegenheid om tussendoor met elkaar te sparren bij urgente zaken. Daarnaast wordt het schoolpersoneel altijd uitgenodigd voor de ouderinloop-lessen, de diploma-uitreiking en andere feestelijke bijeenkomsten.

Bij Bridge HDT gaan de ontwikkeling van cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden hand in hand. Het een kan niet zonder het ander. We geloven dat Bridge HDT start met een fundament van sterke sociale-relaties (tussen de tutor en de leerling, maar ook de leerlingen onderling, de tutor en de ouder etc) en dat hierdoor succesmomenten en kwetsbare momenten bereikt en gedeeld kunnen worden. We gebruiken rekenen als middel om leerlingen een Growth Mindset aan te leren, maar ook om door te zetten, samen te werken, je te concentreren en nog heel veel meer. Daarnaast besteden we 4 tot 6 keer per schooljaar specifiek aandacht aan sociaal-emotioneel leren in de Check-in lessen tijdens het Bridge HDT-uur.  De Check-in lessen kunnen bijdragen aan een fijne en productieve sfeer tijdens de reken- en reguliere lessen.

Door de sterke band met de tutor en veiligheid in een kleine setting merken we bovendien dat leerlingen behoefte hebben om ook over deze onderwerpen te praten met hun tutor. De Check-in lessen zijn gebaseerd op ons curriculum ‘Kompas’, voor ons geschreven door onze consultant uit de Verenigde Staten die ervaring heeft met evidence-based sociale programma’s. Er komen thema’s aan bod zoals Growth Mindset, samenwerken, omgaan met emoties, vertrouwen en de toekomst. Er wordt met de school en ouders gecommuniceerd over de Check-in lessen.

Elke tutorles heeft dezelfde structuur. Dit is belangrijk voor onze leerlingen, maar ook voor de tutoren. De leerlingen starten klassikaal met een concentratie-oefening, geleid door een tutor. Tijdens de concentratie-oefening zijn de leerlingen stil en op zichzelf gericht. De concentratie-oefening heeft als doel dat leerlingen rustig, gefocust en geconcentreerd aan de tutorles kunnen beginnen. Tijdens de korte Ready To Go werken leerlingen in stilte aan op-maat-gemaakte sommen op een whiteboard om bij hen in te checken en het instapniveau te bepalen. Daarna volgt de lestijd, waarin gewerkt wordt uit het Bridge rekencurriculum en waarin ruimte is voor zelfstandig werk, uitleg door de tutor en samenwerking tussen de leerlingen. Ten slotte maken de leerlingen kort de Ticket To Leave, ze werken zelfstandig op hun whiteboard om te zien of de doelen van de les gehaald zijn en op de les te reflecteren.

Tutoren bereiden elke dag de lessen voor de volgende dag per individuele leerling/leerlingduo voor. Door de kleine setting en intensiteit van het programma kunnen tutoren heel goed de denkstappen van leerlingen volgen en hun niveau monitoren en zo maatwerk leveren. Ook geven regelmatig toetsgegevens uit de reguliere klas inzicht in het niveau en de hiaten van de leerling. De tutor bereidt elke dag de Ready To Go voor de volgende dag voor, en stelt daarin vragen over de les van die dag en herhaalt de rekenstof van de dag ervoor. De tutoren stellen lesdoelen op, plannen hoe ze de stof uit het curriculum van die dag zullen brengen, welke opdrachten leerlingen samen of zelfstandig zullen uitvoeren, enzovoort. Ze bereiden de lessen voor na lestijd tijdens de gezamenlijke en individuele lesvoorbereidingstijd en thuis. De Site Director kan ook altijd ondersteunen bij het voorbereiden van de lessen. Tevens kunnen er vragen gesteld worden aan onze rekenspecialist die in dienst is als project-assistent.

Op de pagina voor nieuwe tutoren vind je meer informatie over het werk van onze tutoren en vertelt Lotta hoe haar dag als tutor eruit ziet.

Lees het logboek van Lotta

Ongeveer 4 keer per jaar wordt tijdens het Bridge HDT lesuur een Joy Factor les georganiseerd. Joy Factor-lessen zijn onderdeel van Bridge HDT omdat we het rekenen tijdens die lessen heel bewust aan de leefwereld van de kinderen kunnen koppelen. Soms begrijpen leerlingen namelijk niet hoe belangrijk rekenen is voor het dagelijks leven en dat rekenen ook heel leuk kan zijn. Door de Joy Factor-lessen is het mogelijk om hier een hele les bij stil te staan, of een les buiten het Bridge HDT lokaal te laten plaatsvinden. Daarnaast zijn de Joy Factor lessen nuttig bij het opbouwen van een band tussen de tutor en de leerlingen en de leelringen onderling. De scholen worden altijd geïnformeerd over de Joy Factor lessen.

Het reken-curriculum dat wij tijdens de Bridge HDT-lessen gebruiken kent vijf domeinen die zijn opgesteld aan de hand van het landelijk referentiekader 1F (minimale niveau eind basisschool). De leerlingen beginnen met het domein ‘getallen’. Hierbij besteden we aandacht aan gehele getallen, decimale getallen en breuken. Vervolgens stappen ze over naar het domein ‘verhoudingen’ waarbij de leerlingen met procenten en verhoudingstabellen moeten werken. Wanneer ze dit domein hebben afgesloten beginnen ze aan het onderwerp ‘tijd en kalender’. In dit domein staat klokkijken en het aflezen van kalenderdagen centraal. Dan sluit het curriculum af met de domeinen meetkunde en verbanden. Het curriculum is door The Bridge zelf samengesteld en de rekenstrategieën worden afgestemd per school zodat hier geen verwarring over kan ontstaan.

Niet alle leerlingen doorlopen het volledige curriculum, wel doorlopen zij het curriculum in dezelfde volgorde. Bij The Bridge vinden we het belangrijk dat de leerlingen in hun eigen tempo kunnen werken. We stimuleren dat leerlingen zoveel mogelijk rekendomeinen 100% beheersen, in plaats van 50% van meerdere domeinen. We geloven dat de basisbewerkingen volledig onder de knie hebben een essentieel fundament is voor het zelfvertrouwen en kan dienen als verlengstuk voor de rekenles in de reguliere klas. 

De leerlingen krijgen van hun tutor geen huiswerk mee en we verwachten niet dat ouders hun kind extra ondersteunen bij Bridge HDT. De reden hiervoor is dat het programma intensief is, waardoor de tutor heel nauwkeurig weet in hoeverre leerlingen de behandelde lesstof beheersen. De leerlingen krijgen al extra rekenen, het is dus niet nodig dat ze thuis nog meer oefenen. Wel kunnen ouders/verzorgers hun kind vragen naar de tutorlessen en hoe het gaat, hen motiveren door bijvoorbeeld naar een voorbeeldsom te vragen, en kan de tafelposter/kaart opgehangen worden in huis. Daarnaast kunnen zij hen laten oefenen met rekenen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld door hun kind te laten betalen in de winkel, te vragen hoe laat het is en hen te laten oefenen met hoeveelheden bij het koken. 

U kunt mailen naar info@tbli.nl en u kunt ons vinden op social media. Op Facebook: The Bridge HDT. Op Instagram: stichtingtbli.)

Neem contact op

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Lees meer over de opstart
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart!
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen