Bridge HDT: een effectief bewezen methode

Alle projecten van The Bridge worden door een onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzocht. Aan de hand van onderzoeksresultaten verbeteren we de methode en bieden we leerlingen een effectief bewezen programma. De onderzoeksresultaten zijn zeer positief en suggereren dat onze leerlingen in één schooljaar een groot deel van hun leerachterstand inhalen.

Momenteel ontwikkelt het onderzoeksteam van de UvA nieuwe modellen die inzicht kunnen geven in de schaalbaarheid van het programma. In de toekomst zal het onderzoek zich ook richten op langetermijneffecten van Bridge HDT, voor welke leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs Bridge HDT het meest geschikt is en of de methode op grotere schaal succesvol uitrolbaar is.

Bekijk wetenschappelijke publicaties

Bridge HDT verbonden aan onderzoek van Universiteit van Amsterdam

Het onderzoeksteam van de UvA valt onder het Scalable Educational Programs Partnership (SEPP). Onder leiding van Dr. Jurgen Tijms brengt SEPP organisaties samen die een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek naar onderwijsprogramma’s voor kwetsbare leerlingen. Daarnaast streeft SEPP naar de vertaling van onderzoeksresultaten naar de praktijk. Samen met The Bridge werken zij aan de implementatie en ontwikkeling van de methode High Dosage Tutoring (HDT) in Nederland.

Verschillende onderzoeksvormen

Elk HDT-project van The Bridge is anders. Daardoor verschilt ook de onderzoeksvorm van de UvA naar deze projecten. Bij ons project in Haarlem (primair onderwijs) gaat het om een cohortonderzoek. Hierbij worden geselecteerde leerlingen vergeleken met oud-leerlingen. Bij onze projecten in Amsterdam Zuidoost (po) en op het Mundus College (vo), ging het om een Randomized Controlled Trial (RCT). Dat houdt in dat leerlingen willekeurig geselecteerd zijn om deel te nemen aan het Bridge HDT-project en worden vergeleken met klasgenoten.

850

Geholpen leerlingen

1880

Uren oudercontact

50

Professionele teamleden

25

Betrokken scholen

Een remedie tegen kansenongelijkheid

Wij geloven dat om kansenongelijkheid in het onderwijs aan te pakken, we een evidence-based en schaalbare onderwijsinterventie nodig hebben. Een bewezen methode die effect heeft op zowel cognitieve als non-cognitieve facetten van de ontwikkeling van kinderen met een lage sociaaleconomische status. Bridge HDT heeft het potentieel om aan deze voorwaarden te voldoen en heeft veelbelovende experimenten in Amsterdam Nieuw-West, Zuidoost en Haarlem laten zien. Hierbij zijn aanzienlijke verbeteringen geboekt bij kansarme leerlingen.

Bekijk resultaten

HDT een succes in Verenigde Staten: kans op schooldiploma 50% vergroot

De methode High Dosage Tutoring wordt al jaren grootschalig in de Verenigde Staten (VS) geïmplementeerd door Saga Education. Op scholen met grote leerachterstanden in steden als Boston, New York, Houston en Chicago behaalt het programma ongehoord hoge resultaten. Zo blijkt uit Randomized Controlled Trial (RCT), een grondige onderzoeksvorm, dat HDT-leerlingen in Chicago één tot twee jaar achterstand in rekenen-wiskunde binnen één schooljaar inhalen. De kans dat zij hun middelbareschooldiploma halen, neemt daarmee met ruim 50% toe. Daarnaast zijn leerlingen dankzij Bridge HDT ook gemotiveerder tijdens andere lesuren en ontwikkelen ze vaardigheden die breed inzetbaar zijn.

Onderzoeksresultaten voortgezet onderwijs

Op het Mundus College, een school voor vmbo en praktijkonderwijs in Amsterdam Nieuw-West, heeft het eerste Bridge HDT-project gedraaid. Door financiële tekorten heeft het project maar vijf maanden in plaats van een schooljaar gedraaid. In de grafiek is te zien dat vmbo-basisleerlingen met Bridge HDT (treatment) na vijf maanden gemiddeld 71% van hun achterstand ten opzichte van 1F-rekenniveau inhalen. Voor de leerlingen in praktijkonderwijs (pro) was dit 43%. Leerlingen van vmbo en praktijkonderwijs zonder Bridge HDT (control) haalden slechts 17% in. Ook bleek dat pro-leerlingen uit de treamtmentgroep het na 5 maanden Bridge HDT beter deden dan vmbo-leerlingen uit de controlegroep.

TBLI_Grafiek-01

De effecten van Bridge HDT zijn op verschillende manieren te duiden. Hier zien we de resultaten van Bridge HDT op de taalloze TOA rekentoets, waarvoor de Uva onderzoekers een duidelijke nulmeting hebben (baseline, september 2017). De experimentele groep uit het praktijkonderwijs groeit met 8.1 punten tussen september en februari, tegenover een gemiddelde van 3.1 punten in de controlegroep. Met andere woorden, de tutorleerlingen behalen gemiddeld ongeveer 260% van een normale groei. De resultaten bij het vmbo zijn in dat opzicht nog sterker, 9.9 punten in de experimentele groep tegenover 2.4 punten in de controlegroep, een toename van ongeveer 410%. Ook is het zinvol om de resultaten te zien in relatie tot de verschillende leerdoelen, zoals bijvoorbeeld het 1F-niveau (ofwel ‘burgerschapsniveau’ wat elke leerling minimaal verwacht wordt te hebben aan het einde van de basisschool). Om het 1F niveau te bereiken moeten leerlingen tenminste 35 punten halen op de TOA. Beide groepen, vmbo-basis en praktijkonderwijs, halen dit niveau in het begin van het schooljaar niet.

De HDT-leerlingen (treatment) maken duidelijke vorderingen in de richting van dit niveau. De HDT-leerlingen in het praktijkonderwijs lopen in 5 maanden 43% van de achterstand op het 1F-niveau in, tegenover slechts 17% in de controlegroep. De experimentele groep in de vmbo-basisklassen loopt zelfs 71% (!) van de initiële achterstand in, tegenover 17% in de controlegroep uit het vmbo.  Dit zegt veel over de potentie die leerlingen in zich hebben.  Deze resultaten suggereren dat bij de reguliere looptijd van het Bridge HDT-project (een volledig schooljaar) de vmbo-basisleerlingen hun initiële leerachterstand tot het 1F-niveau kunnen inhalen. Ook leerlingen uit het praktijkonderwijs zouden (vooral op de taalloze TOA rekentoets) een eind in de richting van het 1F-niveau moeten kunnen komen. Uit het RCT onderzoek van de UvA blijkt ook dat Mundus Bridge HDT leerlingen significant vooruit zijn gegaan in termen van sociaal-emotioneel ontwikkeling.

Wilt u meer weten over de onderzoeksresultaten naar het eerste afgeronde Bridge HDT-project in Nederland? Neem dan een kijkje bij onze afgeronde projecten. De volledige working paper van de onderzoeksresultaten vind je hier.

Onderzoeksresultaten basisonderwijs

Haarlem

In juni 2020 heeft het onderzoeksteam van de UvA gekeken naar de effecten van twee jaar Bridge HDT op vijf basisscholen in Haarlem. Het onderzoek kwam tot stand in samenwerking met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid Kennemerland, de gemeente Haarlem, de Gelijke Kansen Alliantie en de schoolbesturen.

 

In de grafieken (loopjaar 1-2 ), zijn de gemiddelde vaardigheidsscores op de Cito Rekenen/Wiskunde na de start (in grafiek: M7) van Bridge HDT flink vooruitgegaan. De tutorleerlingen zaten in groep 6 allemaal op een IV of V-niveau. Ze scoorden daarmee onder het landelijk gemiddelde. Na één schooljaar Bridge HDT gaan de Cito-rekenprestaties van de geselecteerde kinderen er flink op vooruit. Van gemiddeld een lage V-score in groep 6, tot gemiddeld een ruime IV-score in groep 8. Ze lopen daarmee ruim 40% van de achterstand in op het landelijk gemiddelde en groeien naar een 0.4 standaardafwijking. Dit betekent dat zij tweederde van de bandbreedte van een niveaugroep inhalen.

 

Deze inhaalslag zou de leerlingen in sommige gevallen een hoger schooladvies kunnen opleveren. Rekende 70-80% van de leerlingen in groep zes nog op een niveau dat zou leiden tot een lager advies dan vmbo-gt, na één jaar Bridge HDT was dat percentage gedaald tot 40%. Daarmee wordt een vmbo-gt-opleiding voor een grotere groep leerlingen bereikbaar.

Bij Bridge HDT worden twee leerlingen dagelijks een uur lang onder schooltijd begeleid door een vaste tutor die hen een jaar lang helpt om beter te worden in rekenen. Door de band die de tutor met de leerling opbouwt ziet hij niet alleen sneller waar de leerproblemen zitten maar leert hij ook beter op welke knoppen hij moet drukken om een goede werkhouding bij zijn of haar leerling op te wekken. Bij Bridge HDT missen kinderen dus dagelijks een uur van de ‘gewone’ les.  

Gaat dat  niet ten koste van de lees en taalprestaties van de kinderen? Dat lijkt er niet op: Haarlemse Bridge HDT-kinderen scoren niet lager op de tussentijdse Cito- begrijpend-lezen-toetsen dan vóór het experiment. Ze blijven op hetzelfde niveau.

Mogelijk heeft dat te maken met de ‘bijvangst’ van HDT. Als kinderen beter worden in rekenen heeft dit invloed op tal van andere aspecten van het leren. Uit het kwalitatieve deel van het UvA-onderzoek komt bijvoorbeeld naar voren dat de sociaal-emotionele vaardigheden en het welzijn van de leerlingen was gestegen. Dat vertaalde zich onder andere naar hun werkhouding in de klas. Verschillende docenten gaven aan dat kinderen die HDT volgden meer betrokken waren bij de gewone lessen; ze durfden eerder hulp te vragen en waren minder bang om hun antwoorden voor de klas uit te leggen. 

Voor deze ‘bijvangst’ van HDT – meer zelfvertrouwen, betere werkhouding, hoger welbevinden- vonden de onderzoekers meerdere verklaringen. 

Op de eerste plaats konden de HDT-tutoren – anders dan de drukbezette leerkrachten – maatwerk leveren, zo stelden de onderzoekers. Maatwerk op rekengebied  maar ook op het gebied van werkhouding en sociaal-emotionele vaardigheden.  De succeservaringen die kinderen dankzij dit maatwerk -maar ook geregeld overleg tussen tutor en docent- opdeden, droeg bij aan het ontwikkelen van een zogenaamde growth-mindset. Anders gezegd; de kinderen ondervonden aan den lijve dat het geen vaststaand gegeven is dat je ‘dom’ of ‘slim’ bent, maar dat je ergens echt beter in kunt worden door gericht te oefenen. Onderzoek laat zien dat zo’n growth-mindset juist bij kinderen bij wie het leren niet van een leien dakje gaat tot beter schoolprestaties kan leiden op elk terrein.

Een andere verklaring voor de gevonden resultaten zit hem volgens de onderzoekers in de warme band die de kinderen hebben kunnen opbouwen met hun tutor. Door het dagelijkse contact en de sterke betrokkenheid bij het kind fungeerde de tutor vaak ook als een vertrouwenspersoon. Problemen – soms ook in de thuissituatie – kwamen hierdoor eerder aan het licht en konden tijdig getackeld worden. Ook het wekelijkse contact met de ouders – er werd in 85% van de gevallen wekelijks met hen gebeld- droeg daar aan bij. Vanwege de relatie die de tutoren opbouwden met de ouders stelden ouders ook steeds vaker vragen over de opvoeding. Deze opmerking van en van de ouders vat het effect hiervan aardig samen:   “Mijn zoon is zeer enthousiast over de Bridge HDT-lessen. Hij luistert nu thuis ook beter.”

Het volledige onderzoeksrapport lees je hier.

Amsterdam Zuidoost

In 2019 is Bridge HDT ook in Amsterdam Zuidoost gestart. Vanaf het begin voert de UvA ook bij dit project RCT-onderzoek uit. Inmiddels is dit project voor het vijfde schooljaar bezig. Bij de eerste twee schooljaren (2019-2020 en 2020-2021) deden er maximaal 60 leerlingen mee, verspreid over vijf basisscholen. Deze leerlingen kregen vijf keer per week Bridge HDT. In het schooljaar (2021-2022) is een nieuw model ingevoerd. In dit model nemen maximaal 96 leerlingen verspreid over acht basisscholen deel. Het doel van dit onderzoek is om de effecten van deze verschillende modellen in kaart te brengen. Op die manier kunnen de modellen vergeleken worden, wat inzicht biedt in de schaalbaarheid van het project.

De analyses van het eerste loopjaar Bridge HDT Amsterdam Zuidoost (schooljaar 2019-2020) waren zeer positief. Na een half jaar Bridge HDT was er een significant effect met een populatiestandaard van +0.30. Door de Covid-19 pandemie moesten de scholen helaas tijdens het tweede halfjaar waarin het project zou plaatsvinden dicht. Hierdoor konden de precieze effecten van een tweede halfjaar Bridge HDT niet in kaart gebracht worden. Het onderzoeksteam heeft echter berekend dat, op basis van de bevindingen en veronderstellingen gebaseerd op literatuur, effecten van rond de +0.40 populatiestandaarddeviaties te verwachten zijn na een volledig schooljaar Bridge HDT.  

In de praktijk betekent dit dat ongeveer 40% van de deelnemende leerlingen na een jaar Bridge HDT een half niveau hoger (dus bijv. van vmbo bb naar vmbo bb/vmbo kb) scoort op de rekentoetsen en 40% een volledig niveau hoger (dus bijv. van vmbo bb naar vmbo kb). Deze effecten zouden logischerwijs kunnen leiden tot een hoger schooladvies voor de middelbare school. Met deze effecten kan een belangrijk deel van de achterstanden in de rekenprestaties tussen leerlingen in Amsterdam Zuidoost en de rest van Amsterdam worden weggewerkt, zoals te zien is in de grafiek hierboven. Deze grafiek laat onder andere zien dat het percentage leerlingen dat scoort op het niveau van praktijkonderwijs in Amsterdam Zuidoost na een jaar Bridge HDT gelijk is aan het percentage voor heel Amsterdam.

Het volledige onderzoeksrapport lees je hier.


Uit de onderzoeksresultaten van loopjaar 1 bleek dat leerlingen die HDT kregen gemiddeld inderdaad een hoger rekenniveau hadden na hun deelname aan Bridge HDT dan leerlingen die niet deelnamen.
Dit is te zien in onderstaande figuur. Op de horizontale as staan de toetsen die in het onderzoek zijn meegenomen: de M6, E6, M7 en E7 rekenen/wiskunde. Op de verticale as staan de gemiddelde vaardigheidsscores. Het blauwe lijntje geeft de controlegroep aan: de leerlingen die wel op de M6 in niveaugroep III, IV of V vielen, maar niet meededen aan HDT. Het rode lijntje geeft de ‘treatment groep’ aan: de leerlingen die op de M6 in niveaugroep III, IV of V vielen en wel meededen aan HDT. De grijze stippellijntjes geven de niveaugrenzen aan (I-V).
Je ziet dat de lijntjes tussen de M6 en de E6 bijna gelijk lopen. Dit is ook te verwachten: de HDT is dan nog niet begonnen, dus de twee groepen hebben gemiddeld ongeveer dezelfde vaardigheidsscore. Beide groepen vallen gemiddeld binnen niveaugroep V op het gebied van rekenen.

Vanaf de E6 zie je wel een verschil tussen de twee groepen. De rode lijnt stijgt harder dan de blauwe lijn. Dit geeft aan dat de HDT leerlingen harder groeiden op het gebied van rekenen dan de niet-HDT leerlingen. Omdat de gemiddelde startniveaus van de twee groepen ongeveer gelijk waren bij de E6, kan je dit verschil bij de M7 met vrij veel zekerheid toeschrijven aan HDT. Het verschil tussen de groei van de treatment groep en de controlegroep tussen de E6 en de M7 is ongeveer 9 vaardigheidspunten. De HDT leerlingen groeiden in dit eerste halfjaar van de interventie dus gemiddeld met 9 vaardigheidspunten méér dan de niet-HDT leerlingen.
Vlak na de afname van de M7, brak de coronapandemie uit. Scholen zijn toen voor langere tijd gesloten geweest. Omdat het online lesgeven toen nog niet op alle scholen direct geïntroduceerd werd, heeft de HDT ook tijdelijk in een andere vorm plaats moeten vinden. Uit de grafiek blijkt ook dat de HDT-leerlingen in die periode niet harder gegroeid zijn op het gebied van rekenen dan de niet-HDT leerlingen. Wel is de groei die ontstaan is tussen de E6 en de M7 blijven bestaan.

De onderzoeksresultaten van loopjaar 2 versterken de bevindingen uit loopjaar 1. Ook bij dit onderzoek zien we dat de HDT leerlingen en de niet-HDT leerlingen gemiddeld ongeveer dezelfde vaardigheidsscores hadden voor de HDT begon. Net als bij loopjaar 1, vielen beide groepen voor de start van het project binnen niveaugroep V op het gebied van rekenen. Zie ook onderstaande grafiek.
Op de M7 werd echter een groot verschil gemeten tussen de HDT-leerlingen en de niet-HDT leerlingen. Waar de niet-HDT leerlingen nog steeds binnen niveaugroep V vielen, waren de HDT-leerlingen gemiddeld gegroeid naar een niveau IV score. De HDT leerlingen groeiden tussen de E6 en de M7 gemiddeld met 11 vaardigheidspunten méér dan de niet-HDT leerlingen. Het gehele onderzoeksrapport van loopjaar 2 is hier te lezen.

In het tweede halfjaar werd het verschil tussen de HDT-leerlingen en de niet-HDT leerlingen nog groter. Dit verschil groeide in dit tweede halfjaar naar 15 vaardigheidspunten. Gedurende het loopjaar, groeiden de HDT leerlingen gemiddeld dus met 15 vaardigheidspunten méér dan de niet-HDT leerlingen.
Hoewel corona ook dit loopjaar weer eens schoolsluiting veroorzaakte, waren scholen en The Bridge al meer gewend aan het online lesgeven en konden zo sneller omschakelen. Tevens was de schoolsluiting dit schooljaar een stuk korter. Corona lijkt dit schooljaar dus de resultaten minder beïnvloed te hebben.
Tevens werd uit dit onderzoek duidelijk dat de groei die individuele leerlingen maken, niet afhankelijk is van hun startniveau. Dat betekent dat leerlingen die met een lage niveau V-score beginnen aan de HDT, evenveel kans maken om te groeien op het gebied van rekenen door HDT als leerlingen die beginnen met een niveau III-score. De grootte van die groei is ook niet afhankelijk van het
beginniveau.

De effecten die gemeten zijn bij deze loopjaren, worden in de wetenschap gezien als erg substantieel. Het plaatje hiernaast laat dit zien. Dit plaatje komt uit een onderzoek dat verschillende onderwijsinterventies met elkaar vergelijkt. De effecten van de interventies worden uitgedrukt in ‘effect size’ (op de verticale as), een statische manier om aan te geven hoe groot gemeten effecten zijn. Op het plaatje zie je dat de effect size in dit geval varieert tussen de -0,40 (een heel negatief effect) en 1,00. Bij het tweede loopjaar vonden we een effect size van 0,6, wat betekent dat HDT een groter effect heeft dan veel andere interventies. Het hoort daardoor qua effect size bij de top 5% van interventies die meegenomen zijn in dit onderzoek.

Samenwerking met Universiteit van Amsterdam

Het onderzoeksteam van de UvA valt onder het Scalable Educational Programs Partnership (SEPP). Onder leiding van Dr. Jurgen Tijms probeert SEPP organisaties samen te brengen die een bijdrage willen leveren aan wetenschappelijk onderzoek op het terrein van (schaalbare) onderwijsprogramma’s voor kwetsbare leerlingen (en hun verzorgers). Daarnaast streeft SEPP naar het vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk. Tijms en andere leden van het onderzoeksteam werken samen met The Bridge aan het implementeren van — en verder ontwikkelen van — HDT modellen in Nederland.

Momenteel is het onderzoeksteam van de UvA nieuwe modellen aan het onderzoeken, wat inzicht kan geven in de schaalbaarheid van het programma. In de toekomst zal het onderzoek zich daarnaast ook richten op het bestuderen (1) van de lange termijneffecten van Bridge HDT, (2) voor wie in PO en VO Bridge HDT het meest geschikt is, en (3) of Bridge HDT ook in steden als Amsterdam en Haarlem op een grote schaal adequaat geïmplementeerd kan worden. Ondanks overtuigende onderzoeksresultaten, zijn er dus nog veel open vragen.

Samenwerking met Universiteit van Amsterdam

Het onderzoeksteam van de UvA valt onder het Scalable Educational Programs Partnership (SEPP). Onder leiding van Dr. Jurgen Tijms probeert SEPP organisaties samen te brengen die een bijdrage willen leveren aan wetenschappelijk onderzoek op het terrein van (schaalbare) onderwijsprogramma’s voor kwetsbare leerlingen (en hun verzorgers). Daarnaast streeft SEPP naar het vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk. Tijms en andere leden van het onderzoeksteam werken samen met The Bridge aan het implementeren van — en verder ontwikkelen van — HDT modellen in Nederland.

Momenteel is het onderzoeksteam van de UvA nieuwe modellen aan het onderzoeken, wat inzicht kan geven in de schaalbaarheid van het programma. In In de toekomst zal het onderzoek zich daarnaast ook richten op het bestuderen (1) van de lange termijneffecten van Bridge HDT, (2) voor wie in PO en VO Bridge HDT het meest geschikt is, en (3) of Bridge HDT ook in steden als Amsterdam en Haarlem op een grote schaal adequaat geïmplementeerd kan worden Ondanks overtuigende onderzoeksresultaten, zijn er dus nog veel open vragen.

Onze projecten

Elk van onze projecten heeft een andere vorm, en wordt dus ook op een andere manier onderzocht. Bij ons project in Haarlem in het PO gaat het om een cohortonderzoek waarbij de leerlingen die geselecteerd zijn vergeleken worden met eerdere cohorten, leerlingen die eerder op die scholen hebben gezeten. Bij onze projecten in Amsterdam Zuidoost in het PO en op het Mundus College in het VO, gaat het om een Randomized Controlled Trial: leerlingen zijn willekeurig geselecteerd om deel te nemen aan het Bridge HDT project en worden vergeleken met hun klasgenoten.

Onze projecten

Disclaimer: Wij communiceren op deze pagina enkel over de resultaten die gepubliceerd zijn door de Universiteit van Amsterdam. De afbeeldingen op deze pagina zijn eigendom van de Universiteit van Amsterdam.

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Lees meer over de opstart
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart!
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen