11 mei 2021

Nationaal Programma Onderwijs: Informatie Bridge High Dosage Tutoring

Maandag 10 mei is de menukaart gepubliceerd van interventies waaruit scholen mogen kiezen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Zoals uit de menukaart blijkt, wordt tutoring (‘instructie in kleine groepen’) genoemd als één van de mogelijke interventies. Aangezien tutoring de kern is van onze Bridge High Dosage Tutoing methode (Bridge HDT), betekent dit dat scholen hun budget vanuit het NPO zouden kunnen gebruiken voor een Bridge HDT project. Natuurlijk zijn we hierover verheugd en hopen we nu en in de toekomst nog veel meer leerlingen te kunnen helpen en hiermee kansenongelijkheid in het onderwijs te reduceren.

Wat is Bridge High Dosage Tutoring?

Stichting The Bridge Learning Interventions voert sinds 2017 een versie van HDT uit die aangepast is aan de Nederlandse context. Saga Education – de organisatie die HDT al jaren succesvol en op grote schaal uitvoert in de VS – is onze partnerorganisatie. Wij noemen onze versie van de methodiek ‘Bridge HDT’. Bridge HDT is een evidence-based methode en houdt kortgezegd in dat maatschappelijk kwetsbare leerlingen in een 1-op-2 setting 3 tot 5 uur per week onder schooltijd extra maatwerk-gerichte rekenondersteuning krijgen van hun persoonlijke en professioneel getrainde tutor. Daarnaast vindt er sociaal-emotionele begeleiding plaats. De tutoren zijn in dienst van The Bridge en worden professioneel getraind en dagelijks bijgestaan door de projectleider – de ‘site director’. Deze Site Director is tevens hoofdcontactpersoon van de school. De Site Director stemt af met de school en is hun eerste aanspreekpunt. Daarnaast hebben de tutoren (twee)wekelijks telefonisch contact met de ouders van hun leerlingen. Meer informatie over de methodiek vindt u hier.

 Opstarten van een Bridge HDT-project

We kunnen ons voorstellen dat scholen vragen hebben over de mogelijkheden om een Bridge HDT project te starten met de subsidies van het NPO. Om deze reden hebben we twee informatiedocumenten opgesteld waarin scholen meer kunnen lezen over onze Bridge HDT projecten in het PO en in het VO. Deze informatiedocumenten bevatten meer informatie over de Bridge HDT methode en over het opstarttraject van een Bridge HDT project. Het informatiedocument voor het PO is hier te vinden, die voor het VO is hier te vinden.

Ook kunnen scholen op deze website meer lezen over de mogelijkheden voor een Bridge HDT project, hier en hier

 

Aansluitvoorwaarden en haalbaarheidsstudie

High Dosage Tutoring is een intensieve methode die vraagt om een nauwe samenwerking met de school/scholen en voldoende draagvlak. High Dosage Tutoring is hierdoor niet geschikt voor elke doelgroep en elke school/schoolbestuur/gemeente. Daarentegen kan HDT – mits geïmplementeerd binnen goede samenwerking voor de juiste leerlingen – zorgen voor een enorme effecten in het PO en VO, zoals meermaals is aangetoond door het onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam (zie voor meer informatie www.uva.nl/sepp of hier). Doordat The Bridge geen commerciële partij is en gebruik maakt van medewerkers in dienst die een professionele training krijgen, is zij tevens volledig afhankelijk van subsidies, genoeg personeel en een uitgestippeld tijdspad om te zorgen voor voldoende capaciteit om nieuwe projecten met behoud van kwaliteit op te starten.

Zoals uit de bovengenoemde informatiedocumenten blijkt, zijn er een aantal voorwaarden waar een school/samenstelling van scholen aan moet voldoen voor een Bridge HDT project kan starten. Een uitgebreide lijst van de voorwaarden is te vinden in de bovengenoemde informatiedocumenten. Op de onderstaande voorwaarden willen we scholen nog een keer extra wijzen, omdat deze de belangrijkste vereisten zijn om een Bridge HDT project te kunnen starten. We willen scholen dus vragen om goed na te gaan of ze aan deze voorwaarden kunnen voldoen. Meer informatie over de voorwaarden is te vinden in de informatiedocumenten. 

Omdat Bridge HDT plaatsvindt in nauwe samenwerking met de school/scholen wordt er maatwerk per school geleverd in een voorbereidingstraject. Dit betekent dat er 4-6 maanden voor de start van het project een ‘haalbaarheidsstudie’ wordt uitgevoerd door The Bridge om ervoor te zorgen dat er voldoende draagvlak is, het project voor alle partijen praktisch haalbaar is en er duidelijkheid is over hoe een mogelijk onderzoek eruit zal zien. Concreet vindt er bijvoorbeeld een inventarisatie plaats naar de huidige rekenmethode, wordt er een data-overeenkomst opgesteld, worden leerkrachten/docenten ingelicht en wordt er een concept-rooster opgesteld. Dit kost tijd, maar zorgt ook voor kwaliteit van het uiteindelijke project en minder werk voor de school/scholen. Bridge HDT projecten die in de komende maanden aangevraagd worden, zullen dus pas in 2022 kunnen starten. Wel zullen we de komende maanden alvast aan de slag gaan met de voorbereidingen. Aan dit haalbaarheidsonderzoek zijn eenmalig kosten verbonden voor de uren investering die hiervoor worden gemaakt door The Bridge.

Bridge HDT in het PO

 

Voor projecten in het PO zijn er de volgende aansluitvoorwaarden voor scholen: 

 

 1. Samenstelling van scholen: er is een groep van 5 basisscholen die samen een Bridge HDT project wil starten. Deze scholen liggen maximaal 3 kilometer uit elkaar. Het samenvoegen van 5 scholen in een project is in het PO noodzakelijk, omdat een project op een enkele basisschool vaak financieel niet haalbaar is. Dit omdat er op één basisschool vaak maar een beperkte groep leerlingen in aanmerking komt voor het project. Door vijf scholen te combineren in één project, kunnen onze tutoren op een lesdag één voor één de verschillende scholen af. Zo worden de kosten per school (en dus per leerling) flink gereduceerd. Let op: een individuele basisschool kan dus geen aanvraag doen voor het opstarten van een Bridge HDT project. 
 2. De juiste doelgroep leerlingen: op elke school zijn er minimaal 10 groep 7-leerlingen die in aanmerking komen voor deelname aan het project. Dit betekent dat zij op de M6 Cito rekenen/wiskunde in niveaugroep III, IV of V vallen. NB: indien scholen geen Cito gebruiken, gaat het erom dat er 12 leerlingen zijn die op de rekentoets in midden groep 6 onder het landelijk gemiddelde scoorden. In principe doet de groep laagst scorende leerlingen per klas mee, zij komen allemaal in aanmerking en er zijn geen uitzonderingen. Het reken-curriculum van The Bridge is gericht op het halen van 1F en kan voor enkele leerlingen uitgebreid worden naar 2F.
 3. In de school: Op alle vijf de scholen is een vast lokaal beschikbaar waar de tutoren drie keer per week een lesuur Bridge HDT kunnen geven. Als er geen les wordt gegeven, kan het lokaal wel door anderen gebruikt worden, zolang de Bridge HDT-spullen maar kunnen blijven liggen.
 4. Onder schooltijd: De Bridge HDT-lessen kunnen plaatsvinden onder schooltijd. De leerkracht zorgt ervoor dat er geen reguliere rekenles gegeven wordt als de leerlingen naar Bridge HDT-les gaan. Bridge HDT is een verlengstuk van de reguliere rekenles en geen vervanging. Tot nu toe is uit onderzoek gebleken dat leerlingen niet achteruit gaan op andere vakken door het missen van andere vakken.
 5. Continuïteit: Omdat de opzet van het project om veel investeringen vraagt van zowel de scholen als The Bridge, vragen we scholen zich te committeren voor minimaal 4 jaar (i.e. 4 loopjaren Bridge HDT). Tussendoor evalueren we uiteraard de voortgang en kunnen eventueel aanpassingen gedaan worden. 
 6. Financiering: De scholen of het schoolbestuur zijn verantwoordelijk voor het garanderen van de financiering voor het project. Uiterlijk 6 maanden voor de start van het project is er een officiële bevestiging van de financiering. 

 

Bridge HDT in het VO

 

 1. Aantal leerlingen: er zijn minimaal 72 leerlingen (eerstejaars of eerste- en tweedejaars gecombineerd) die in aanmerking komen voor het project. Dit houdt in dat zij op het gebied van rekenen onder het referentieniveau 1F scoren. Dit kunnen leerlingen uit het praktijkonderwijs of het VMBO zijn. We hebben ook ervaring met EOA-klassen. 
 2. In de school: op school is een vast lokaal beschikbaar waar de tutoren drie dagen per week de hele schooldag les kunnen geven. Op de andere dagen kan het lokaal door anderen gebruikt worden, zolang de Bridge HDT-spullen maar kunnen blijven liggen. 
 3. Onder schooltijd: De Bridge HDT-lessen kunnen meegenomen worden in het reguliere rooster van de leerlingen. De Bridge HDT lessen worden niet gepland tijdens de reguliere wiskunde- of rekenles van leerlingen.
 4. Continuïteit: Omdat de opzet van het project om veel investeringen vraagt van zowel de scholen, als The Bridge, vragen we scholen om zich te committeren voor minimaal 4 jaar (i.e. 4 loopjaren Bridge HDT). Tussendoor evalueren we uiteraard de voortgang en kunnen eventueel aanpassingen gedaan worden. 
 5. Financiering: De school of het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het garanderen van de financiering voor het project. Uiterlijk 6 maanden voor de start van het project is er een officiële bevestiging van de financiering. 

 

Interesse?

 

We willen scholen/schoolbesturen/gemeenten die interesse hebben om (een deel van) hun NPO-gelden te besteden aan een Bridge HDT project vragen om eerst bovenstaande informatie door te nemen en na te gaan of Bridge HDT past bij hun doelgroep en missie/visie en of ze kunnen voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden. Indien de geïnteresseerden kunnen voldoen aan de voorwaarden en nog steeds interesse hebben na het lezen van de informatie, kunnen ze via de mail contact opnemen met Hannah van der Ham (projectontwikkeling coördinator bij The Bridge) via hannah@tbli.nl. Vermeld hierbij de volgende informatie:

 

 1. De naam en locatie van de school
 2. Of het gaat om een basis- of middelbare school  
 3. In het geval van een basisschool: met welke 4 andere basisscholen de school een project zou willen vormen en wat de onderliggende afstanden tussen die scholen zijn. 
 4. Een indicatie van het aantal jaar Bridge HDT waaraan de school/scholen zich zou(den) willen committeren. Wij vragen een minimale continuïteit van 4 jaar. 
 5. Een overzicht van de hoeveelheid leerlingen die momenteel binnen de selectiecriteria vallen op de school
  1. In het PO zijn dit alle groep 7-leerlingen die op de cito M6 rekenen/wiskunde binnen niveaugroep III, IV of V vallen (of, indien de Cito niet gebruikt wordt, onder het landelijk gemiddelde scoren op rekenen/wiskunde)
  2. In het VO zijn dit alle eerste- en tweedejaars leerlingen in het praktijkonderwijs of het VMBO die nog niet het 1F-niveau rekenen/wiskunde bereikt hebben. Indien dit niet bekend is, graag het totaal aan eerste- en tweedejaars benoemen
 6. Een korte beschrijving van de leerlingpopulatie 
 7. De naam en contactgegevens (emailadres en telefoonnummer) van een contactpersoon op de school of in het schoolbestuur met wie we contact kunnen opnemen over de aanvraag. 

 

Wij hopen zo spoedig mogelijk op alle aanvragen in te gaan. Afhankelijk van het aantal aanvragen dat we binnenkrijgen, kan het echter even duren voor u van ons hoort. We danken jullie allen in ieder geval voor de interesse in onze projecten en jullie inzet voor onze leerlingen in Nederland.

Lees meer

11 mei 2021

Nationaal Programma Onderwijs: Informatie Bridge High Dosage Tutoring

Maandag 10 mei is de menukaart gepubliceerd van interventies waaruit scholen mogen kiezen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Zoals uit de menukaart blijkt, wordt tutoring (‘instructie in kleine groepen’) genoemd als één van de mogelijke interventies. Aangezien tutoring de kern is van onze Bridge High Dosage Tutoing methode (Bridge HDT), betekent dit dat scholen hun budget vanuit het NPO zouden kunnen gebruiken voor een Bridge HDT project. Natuurlijk zijn we hierover verheugd en hopen we nu en in de toekomst nog veel meer leerlingen te kunnen helpen en hiermee kansenongelijkheid in het onderwijs te reduceren.

Wat is Bridge High Dosage Tutoring?

Stichting The Bridge Learning Interventions voert sinds 2017 een versie van HDT uit die aangepast is aan de Nederlandse context. Saga Education – de organisatie die HDT al jaren succesvol en op grote schaal uitvoert in de VS – is onze partnerorganisatie. Wij noemen onze versie van de methodiek ‘Bridge HDT’. Bridge HDT is een evidence-based methode en houdt kortgezegd in dat maatschappelijk kwetsbare leerlingen in een 1-op-2 setting 3 tot 5 uur per week onder schooltijd extra maatwerk-gerichte rekenondersteuning krijgen van hun persoonlijke en professioneel getrainde tutor. Daarnaast vindt er sociaal-emotionele begeleiding plaats. De tutoren zijn in dienst van The Bridge en worden professioneel getraind en dagelijks bijgestaan door de projectleider – de ‘site director’. Deze Site Director is tevens hoofdcontactpersoon van de school. De Site Director stemt af met de school en is hun eerste aanspreekpunt. Daarnaast hebben de tutoren (twee)wekelijks telefonisch contact met de ouders van hun leerlingen. Meer informatie over de methodiek vindt u hier.

 Opstarten van een Bridge HDT-project

We kunnen ons voorstellen dat scholen vragen hebben over de mogelijkheden om een Bridge HDT project te starten met de subsidies van het NPO. Om deze reden hebben we twee informatiedocumenten opgesteld waarin scholen meer kunnen lezen over onze Bridge HDT projecten in het PO en in het VO. Deze informatiedocumenten bevatten meer informatie over de Bridge HDT methode en over het opstarttraject van een Bridge HDT project. Het informatiedocument voor het PO is hier te vinden, die voor het VO is hier te vinden.

Ook kunnen scholen op deze website meer lezen over de mogelijkheden voor een Bridge HDT project, hier en hier

 

Aansluitvoorwaarden en haalbaarheidsstudie

High Dosage Tutoring is een intensieve methode die vraagt om een nauwe samenwerking met de school/scholen en voldoende draagvlak. High Dosage Tutoring is hierdoor niet geschikt voor elke doelgroep en elke school/schoolbestuur/gemeente. Daarentegen kan HDT – mits geïmplementeerd binnen goede samenwerking voor de juiste leerlingen – zorgen voor een enorme effecten in het PO en VO, zoals meermaals is aangetoond door het onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam (zie voor meer informatie www.uva.nl/sepp of hier). Doordat The Bridge geen commerciële partij is en gebruik maakt van medewerkers in dienst die een professionele training krijgen, is zij tevens volledig afhankelijk van subsidies, genoeg personeel en een uitgestippeld tijdspad om te zorgen voor voldoende capaciteit om nieuwe projecten met behoud van kwaliteit op te starten.

Zoals uit de bovengenoemde informatiedocumenten blijkt, zijn er een aantal voorwaarden waar een school/samenstelling van scholen aan moet voldoen voor een Bridge HDT project kan starten. Een uitgebreide lijst van de voorwaarden is te vinden in de bovengenoemde informatiedocumenten. Op de onderstaande voorwaarden willen we scholen nog een keer extra wijzen, omdat deze de belangrijkste vereisten zijn om een Bridge HDT project te kunnen starten. We willen scholen dus vragen om goed na te gaan of ze aan deze voorwaarden kunnen voldoen. Meer informatie over de voorwaarden is te vinden in de informatiedocumenten. 

Omdat Bridge HDT plaatsvindt in nauwe samenwerking met de school/scholen wordt er maatwerk per school geleverd in een voorbereidingstraject. Dit betekent dat er 4-6 maanden voor de start van het project een ‘haalbaarheidsstudie’ wordt uitgevoerd door The Bridge om ervoor te zorgen dat er voldoende draagvlak is, het project voor alle partijen praktisch haalbaar is en er duidelijkheid is over hoe een mogelijk onderzoek eruit zal zien. Concreet vindt er bijvoorbeeld een inventarisatie plaats naar de huidige rekenmethode, wordt er een data-overeenkomst opgesteld, worden leerkrachten/docenten ingelicht en wordt er een concept-rooster opgesteld. Dit kost tijd, maar zorgt ook voor kwaliteit van het uiteindelijke project en minder werk voor de school/scholen. Bridge HDT projecten die in de komende maanden aangevraagd worden, zullen dus pas in 2022 kunnen starten. Wel zullen we de komende maanden alvast aan de slag gaan met de voorbereidingen. Aan dit haalbaarheidsonderzoek zijn eenmalig kosten verbonden voor de uren investering die hiervoor worden gemaakt door The Bridge.

Bridge HDT in het PO

 

Voor projecten in het PO zijn er de volgende aansluitvoorwaarden voor scholen: 

 

 1. Samenstelling van scholen: er is een groep van 5 basisscholen die samen een Bridge HDT project wil starten. Deze scholen liggen maximaal 3 kilometer uit elkaar. Het samenvoegen van 5 scholen in een project is in het PO noodzakelijk, omdat een project op een enkele basisschool vaak financieel niet haalbaar is. Dit omdat er op één basisschool vaak maar een beperkte groep leerlingen in aanmerking komt voor het project. Door vijf scholen te combineren in één project, kunnen onze tutoren op een lesdag één voor één de verschillende scholen af. Zo worden de kosten per school (en dus per leerling) flink gereduceerd. Let op: een individuele basisschool kan dus geen aanvraag doen voor het opstarten van een Bridge HDT project. 
 2. De juiste doelgroep leerlingen: op elke school zijn er minimaal 10 groep 7-leerlingen die in aanmerking komen voor deelname aan het project. Dit betekent dat zij op de M6 Cito rekenen/wiskunde in niveaugroep III, IV of V vallen. NB: indien scholen geen Cito gebruiken, gaat het erom dat er 12 leerlingen zijn die op de rekentoets in midden groep 6 onder het landelijk gemiddelde scoorden. In principe doet de groep laagst scorende leerlingen per klas mee, zij komen allemaal in aanmerking en er zijn geen uitzonderingen. Het reken-curriculum van The Bridge is gericht op het halen van 1F en kan voor enkele leerlingen uitgebreid worden naar 2F.
 3. In de school: Op alle vijf de scholen is een vast lokaal beschikbaar waar de tutoren drie keer per week een lesuur Bridge HDT kunnen geven. Als er geen les wordt gegeven, kan het lokaal wel door anderen gebruikt worden, zolang de Bridge HDT-spullen maar kunnen blijven liggen.
 4. Onder schooltijd: De Bridge HDT-lessen kunnen plaatsvinden onder schooltijd. De leerkracht zorgt ervoor dat er geen reguliere rekenles gegeven wordt als de leerlingen naar Bridge HDT-les gaan. Bridge HDT is een verlengstuk van de reguliere rekenles en geen vervanging. Tot nu toe is uit onderzoek gebleken dat leerlingen niet achteruit gaan op andere vakken door het missen van andere vakken.
 5. Continuïteit: Omdat de opzet van het project om veel investeringen vraagt van zowel de scholen als The Bridge, vragen we scholen zich te committeren voor minimaal 4 jaar (i.e. 4 loopjaren Bridge HDT). Tussendoor evalueren we uiteraard de voortgang en kunnen eventueel aanpassingen gedaan worden. 
 6. Financiering: De scholen of het schoolbestuur zijn verantwoordelijk voor het garanderen van de financiering voor het project. Uiterlijk 6 maanden voor de start van het project is er een officiële bevestiging van de financiering. 

 

Bridge HDT in het VO

 

 1. Aantal leerlingen: er zijn minimaal 72 leerlingen (eerstejaars of eerste- en tweedejaars gecombineerd) die in aanmerking komen voor het project. Dit houdt in dat zij op het gebied van rekenen onder het referentieniveau 1F scoren. Dit kunnen leerlingen uit het praktijkonderwijs of het VMBO zijn. We hebben ook ervaring met EOA-klassen. 
 2. In de school: op school is een vast lokaal beschikbaar waar de tutoren drie dagen per week de hele schooldag les kunnen geven. Op de andere dagen kan het lokaal door anderen gebruikt worden, zolang de Bridge HDT-spullen maar kunnen blijven liggen. 
 3. Onder schooltijd: De Bridge HDT-lessen kunnen meegenomen worden in het reguliere rooster van de leerlingen. De Bridge HDT lessen worden niet gepland tijdens de reguliere wiskunde- of rekenles van leerlingen.
 4. Continuïteit: Omdat de opzet van het project om veel investeringen vraagt van zowel de scholen, als The Bridge, vragen we scholen om zich te committeren voor minimaal 4 jaar (i.e. 4 loopjaren Bridge HDT). Tussendoor evalueren we uiteraard de voortgang en kunnen eventueel aanpassingen gedaan worden. 
 5. Financiering: De school of het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het garanderen van de financiering voor het project. Uiterlijk 6 maanden voor de start van het project is er een officiële bevestiging van de financiering. 

 

Interesse?

 

We willen scholen/schoolbesturen/gemeenten die interesse hebben om (een deel van) hun NPO-gelden te besteden aan een Bridge HDT project vragen om eerst bovenstaande informatie door te nemen en na te gaan of Bridge HDT past bij hun doelgroep en missie/visie en of ze kunnen voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden. Indien de geïnteresseerden kunnen voldoen aan de voorwaarden en nog steeds interesse hebben na het lezen van de informatie, kunnen ze via de mail contact opnemen met Hannah van der Ham (projectontwikkeling coördinator bij The Bridge) via hannah@tbli.nl. Vermeld hierbij de volgende informatie:

 

 1. De naam en locatie van de school
 2. Of het gaat om een basis- of middelbare school  
 3. In het geval van een basisschool: met welke 4 andere basisscholen de school een project zou willen vormen en wat de onderliggende afstanden tussen die scholen zijn. 
 4. Een indicatie van het aantal jaar Bridge HDT waaraan de school/scholen zich zou(den) willen committeren. Wij vragen een minimale continuïteit van 4 jaar. 
 5. Een overzicht van de hoeveelheid leerlingen die momenteel binnen de selectiecriteria vallen op de school
  1. In het PO zijn dit alle groep 7-leerlingen die op de cito M6 rekenen/wiskunde binnen niveaugroep III, IV of V vallen (of, indien de Cito niet gebruikt wordt, onder het landelijk gemiddelde scoren op rekenen/wiskunde)
  2. In het VO zijn dit alle eerste- en tweedejaars leerlingen in het praktijkonderwijs of het VMBO die nog niet het 1F-niveau rekenen/wiskunde bereikt hebben. Indien dit niet bekend is, graag het totaal aan eerste- en tweedejaars benoemen
 6. Een korte beschrijving van de leerlingpopulatie 
 7. De naam en contactgegevens (emailadres en telefoonnummer) van een contactpersoon op de school of in het schoolbestuur met wie we contact kunnen opnemen over de aanvraag. 

 

Wij hopen zo spoedig mogelijk op alle aanvragen in te gaan. Afhankelijk van het aantal aanvragen dat we binnenkrijgen, kan het echter even duren voor u van ons hoort. We danken jullie allen in ieder geval voor de interesse in onze projecten en jullie inzet voor onze leerlingen in Nederland.

Lees meer

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Lees meer over de opstart
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart!
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen